Zobrazenie vyhľadávania v navigácii

Navigácia

Spolok histórie colníctva a finančnej správy

Literatúra o colníkoch a finančnej stráži

V určitej historickej dobe mali byť Colná správa spolu Finančnou strážou a ľuďmi ktorý v nich slúžili zabudnutými ozbrojenými zložkami Československej republiky. Po februári 1948 sa stali pre nových mocipánov hlavne z dôvodu vlasteneckého zmýšľania jej príslušníkov, ktoré bolo charakteristické pre Masarykovu ČSR, nepohodlnými.

Agenda colnej správy bola od 24.12.1948 prenesená na okresné a krajské národné výbory a Finančná stráž k 1.1.1949 zrušená a zlúčená so Sborom národnej bezpečnosti. Našťastie máme možnosť, aj keď väčšinou v knihách vydaných v Českej republike, si pripomenúť dávno zabudnuté hrdinské skutky našich predchodcov, ktorí hlavne v období roku 1938, aj za cenu vlastných životov, na rozdiel od zbabelých politikov, bránili ČSR pred nemeckými, maďarskými a poľskými agresormi.

V rámci monografií ktoré sa podrobne venujú výlučne colníctvu vyšli tieto dve knihy:

 

Vladimír Horváth, Jan Janák, František Mainuš: Historie celnictví v ČSSR

Historie celnictví v ČSSR


Autori: Vladimír Horváth, Jan Janák, František Mainuš
Vydavateľ: FMZO-ÚCS, Naše vojsko, Praha, 1977  


Táto zaujímavá publikácia vyšla pri príležitosti 25. výročia vzniku Ústrednej colnej správy a bola určená hlavne jej pracovníkom. V knihe je opísaný vývoj colníctva na česko-slovenskom území až do obdobia socializmu, ale to jej neuberá na zaujímavosti a odbornosti. Rozšírením bádateľskej pôsobnosti, ako aj okruhu autorov bola o päť rokov vydaná (nižšie opísaná) kniha „Celnictví v Československu: Minulost a přítomnost“.

 

 

Slavomír Brodesser, Vladimír Horváth, Jan Janák, František Mainuš, Milena Pospíšilová, Jozef Watzka: Celnictví v Československu: Minulost a přítomnost

Celnictví v Československu: Minulost a přítomnost


Autori: Slavomír Brodesser, Vladimír Horváth, Jan Janák, František Mainuš, Milena Pospíšilová, Jozef Watzka
Vydavateľ: Naše vojsko, Praha, 1982 


Ide o rozšírené vydanie knihy „Historie celnictví v ČSSR“, ktoré bolo určené aj širokej čitateľskej verejnosti. Publikácia zachytáva vývoj colníctva na území Československa od čias dávno minulých až do začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia a to na základe výsledkov štúdia archeologických nálezov, literatúry a archívnych prameňov, nielen československých, ale aj zahraničných archívov. Objasňuje úlohu cla, mýta, význam pražského ungeltu, vznik těšínskych obchodných veľtrhov, colnej tarify Rakúsko – Uhorska, počiatky samostatnej československej obchodnej politiky a úlohu finančnej stráže ako aj Stráže obrany štátu, ktorá vznikla v roku 1936. Aj keď je kniha poplatná dobe v ktorej bola napísaná ide o kvalitné dielo, ktoré okrem iného pomohlo počas štúdia popri zamestnaní mnohým colníkom pri tvorbe seminárnych, ako aj diplomových prác z oblasti colnej politiky.

 

Literatúra venujúca sa výhradne, alebo z väčšej časti Finančnej stráži Československa, ako aj jej pôsobenia v rámcu Stráže obrany štátu: 

 

Jaroslav Beneš: Finanční stráž Československá 1918-1938

Finanční stráž Československá 1918-1938


Autori Jaroslav Beneš
Vydavateľ: Fortprint, Dvůr Králové nad Labem, 2005 


Kniha sa venuje vývoju a činnosti finančnej stráže československej počas dvadsiatich medzivojnových rokov. Opis osudov finančnej stráže začína vznikom republiky v roku 1918 a končí v roku 1938, neblahými udalosťami spojenými s konferenciou v Mníchove.
Nasledujúce obdobie až do zrušenia finančnej stráže je opísané v skratke.
Kniha sleduje históriu vzniku a vytvárania tohto ozbrojeného zboru v období prvej republiky, vrátane informácií o rovnošatách, hodnostiach, organizačnom usporiadaní a ďalších technických detailoch.

 

Jaroslav Beneš - Stráž obrany státu 1936-1939

Stráž obrany státu 1936-1939


Autor: Jaroslav Beneš
Vydavateľ: Fortprint, Dvůr Králové nad Labem, 2005


Táto kniha pripomína históriu zboru Stráže obrany štátu. Históriu síce krátku, ale zato veľmi zaujímavú a poučnú. Predkladaná kniha má za cieľ osvetliť vznik a utváranie Stráže obrany štátu, jej vnútornú štruktúru, fungovanie a vývoj, ale aj jej likvidáciu. Kniha za zaoberá bojovým nasadením stráže v rokoch 1938–1939. Kniha bola napísaná predovšetkým na základe podrobného štúdia archívnych dokumentov a zameriava sa na organizáciu a vývoj SOS. Spomienky pamätníkov a popis bojového nasadenia stráže je minimalizovaný. Tím kniha sa líši od väčšiny doterajších prác o SOS. Aj keď sa podľa svojho názvu zameriava na obdobie rokov 1936–1939, je v nej stručne opísaný vývoj Stráže obrany štátu v Slovenskom vojnovom štáte a diskusia o znovuobnovení stráže v Československu po roku 1945.

 

Jaroslav Beneš, Jindřich Marek - Šluknovská zrada

Šluknovská zrada


Autor: Jaroslav Beneš
Vydavateľ: Fortprint, Dvůr Králové nad Labem, 2005


Je to kniha spomienok bývalých príslušníkov finančnej stráže z inšpektorátu Šluknov na rok 1938 a na službu v SOS. Spomienky príslušníkov Stráže obrany štátu dopĺňajú archívne dokumenty. Kniha obsahuje 45 dobových, prevažne nepublikovaných fotografií.

 

Jan Demčík: Můj útek do Gulagu

Můj útek do Gulagu


Autor: Jan Demčík
Vydavateľ: Codyprint, Praha 2001


Životné osudy Jána Demčíka ktorý sa narodil v roku 1913 na Podkarpatskej Rusi.

V roku 1938 nastúpil službu na severnú hranici Podkarpatské Rusi v oddelení finančnej stráže Brustury. Spoločne s kolegami z oddelenia bol pridelený k jednotke Stráže obrany štátu a v jej rámci sa pripravoval k obrane ČSR. Po rozbití republiky a okupácii Podkarpatskej Rusi Maďarskom v marci 1939 len ťažko hľadal zamestnanie. V roku 1940 utiekol do Sovietskeho zväzu, kde bol ako údajný fašistický vyzvedač odoslaný do tábora nútených prác „gulagu“. V roku 1943 sa mohol zaradiť do vznikajúcej čs. jednotky v SSSR ako veliteľ čaty 2. tankového práporu s ktorým potom absolvoval cestu späť do vlasti.

 

Ota Holub: Rovnice řešená zradou

Rovnice řešená zradou


Autor: Ota Holub
Vydavateľ: Naše vojsko, Praha, 1983 (II. doplnené vydanie)


Kniha podrobne opisuje dramatické udalosti 1938 a boj jednotiek Stráže obrany štátu v česko-slovenskom pohraničí.
Tiež podrobne opisuje zbabelosť vtedajších politikov, ktorí mylne dúfali, že za územné ústupky fašistickému Nemecku, Maďarsku a Beckovskému Poľsku zažehnajú nebezpečenstvo vojny.

 

Ota Holub: Stůj! Finanční stráž!

Stůj! Finanční stráž!


Autor: Ota Holub
Vydavateľ: Naše vojsko, Praha, 1987


Kniha z voľne zostavených pútavých príbehov opisuje činnosť príslušníkov Finančnej stráže od vzniku ČSR až do roku 1948, kedy bola FS zrušená. Autorovi sa podarilo v jednotlivých prípadoch aj udalostiach presvedčivo opísať mnohokrát tragický osud vtedajších ochrancov hraníc a poskytnúť celistvý obraz vývoja finančnej stáže Československa.
Aj napriek roku vydania (1987) sa jedná o kvalitné dielo.

 

Michal Chudík: Tatranskí orli

Tatranskí orli


Autor: Michal Chudík
Vydavateľ: Ústredná správa Osvetového sväzu finančnej stráže, Bratislava, 1946


Opis činnosti príslušníkov zboru Finančnej stráže SR vo Vysokých Tatrách za Slovenského národného povstania.
Je venovaná ľuďom ktorý hrdinsky padli za slobodu počas 2. svetovej vojny: rešp. Jánovi Rašovi, dozorcovi Pavlovi Bilíkovi a dôstojníckemu zástupcovi četníctva Štefanovi Morávkovi.
Spomína sa tu aj Šimon Ramšák (1913–1973), ktorý nastúpil k FS v roku 1937 na oddelenie FS Javorina. Po zajatí gestapom dňa 7.9.1944 bol väznený v Kežmarku na Tökölyho zámku. Rozsudok – trest smrti, bol zmenený najskôr na väzenie v koncentračnom tábore, ktoré bolo po intervenciách priateľov a známych nahradené pokutou 20 000 KS. Z vypočúvania gestapom mal celý život podlomené zdravie. V roku 1972 bol menovaný ako prvý riaditeľ na Colnici v Trstenej po jej odčlenení od Colnice Žilina.

 

Hraničáři pod Luží ´38

Hraničáři pod Luží ´38


Autori: Kolektív autorov
Vydavateľ: Fortprint, Dvůr Králové nad Labem, 2003


Zborník venovaný príslušníkom armády, finančnej stráže a SOS, ktorí v jeseni 1938 bojovali nevyhlásenú vojnu v severných Čechách (prepadnutie colnice v Horní Světlé). Jedna z príloh obsahuje kompletný zoznam obetí mníchovskej kapitulácie a pohraničných bojov v rokoch 1938–39. Text dopĺňa 72 fotografií a plánov (čiastočne farebných).

 

Radan Lášek: Jednotka určení SOS – díl první

Jednotka určení SOS – díl první


Autor: Radan Lášek
Vydavateľ: Codyprint, 2006


Pôvodne dvojzväzkové dielo „Jednotka určenia SOS“ je venované problematike pozoruhodnej bezpečnostnej zložky sformovanej v predvečer druhej svetovej vojny. Prápory Stráže obrany štátu mali zamedziť nečakanému vpádu nepriateľa do ČSR a svojou krátkodobou, ale úpornou obranou mali umožniť mobilizáciu a nástup československej armády. Príslušníci SOS tak niesli najväčšiu ťarchu bojov nevyhlásenej pohraničnej vojny, ktorú proti Československu viedli od septembra 1938 do marca 1939 postupne Nemecko, Poľsko a Maďarsko.
V prvom zväzku nájdeme cez 200 dobových fotografií, množstvo archívnych údajov o formovaní, výzbroji a výcviku jednotiek a spomienky niekoľkých desiatok príslušníkov SOS zaradených v 13 práporoch na území Čiech.

 

Radan Lášek: Jednotka určení SOS – díl druhý

Jednotka určení SOS – díl druhý


Autor: Radan Lášek
Vydavateľ: Codyprint, Praha, 2007


V druhej časti publikácie „Jednotka určení SOS“ sú zhromaždené spomienky a hlásenia približujúce udalosti u práporov Stráže obrany štátu na južnej Morave (Moravské Budějovice, Znojmo, Hodonín), v Sliezsku (Moravská Ostrava, Bruntál, Šumperk) a na Slovensku (Bratislava, Nové Zámky, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves, Liptovský Sv. Mikuláš, Žilina). Doposiaľ nepublikovaná svedectvá bývalých príslušníkov SOS popisujú formovanie a výcvik jednotiek aj nespočetné bojové stretnutia v neskôr nevyhlásenej pohraničnej vojne, ktorú proti Československu viedli od septembra 1938 do marca 1939 postupne Nemecko, Poľsko a Maďarsko. Hlavne služba príslušníkov SOS na Slovensku u nás nebola nikdy takto detailne zverejnená. Text dopĺňa vyše 170 dobových fotografií, dokumentov a mapiek.

 

Radan Lášek: Jednotka určení SOS – díl třetí

Jednotka určení SOS – díl třetí


Autor: Radan Lášek
Vydavateľ: Codyprint, Praha, 2008


V tretej časti, ktorú autor delí na dve časti. Prvá obsahuje spomienky a hlásenia pamätníkov z oblastí podkarpatských práporov Užhorod a Chust. Okrem dramatických udalostí pri evakuácii v marci 1939 je v spomienkach popísaná tiež rezortná služba četníkov a finančníkov na Podkarpatska a ich pohľad na život miestneho obyvateľstva – Rusínov, Židov a Maďarov. V druhej, faktografickej časti je popísaná činnosť jednotiek SOS na celom území Československa od septembra 1938 do marca 1939. V záverečnej kapitole je prvýkrát od roku 1939 uverejnený menný zoznam padlých strážcov u jednotlivých práporov SOS vrátane príslušníkov československých bezpečnostných síl, ktorí padli v obvodoch práporov v rezortnej službe. Text dopĺňa viac ako dvesto väčšinou doposiaľ nepublikovaných dobových fotografií z ktorých veľká časť zachytáva neopakovateľnú atmosféru dávno zaniknutej Podkarpatskej Rusi.

 

Jindřich Marek: Hraničářská kalvárie

Hraničářská kalvárie


Autor: Jindřich Marek
Vydavateľ: Svět křídel, Cheb 2004


Príbehy posledných obrancov Masarykovej republiky na severu Čiech a Podkarpatskej Rusi v rokoch 1938 – 1939. Šluknovský výbežok a čarokrásna krajina Podkarpatskej Rusi sú dramatickými kulisami bojov príslušníkov pohraničných jednotiek Stráže obrany štátu s henleinovskými a horthyovskými teroristami.

 

Jindřich Marek: Smrt v celním pásmu

Smrt v celním pásmu


Autor: Jindřich Marek
Vydavateľ: Svět křídel, Cheb 2000


Kniha obsahuje dvadsaťdva historických reportáží z obdobia rokov 1918 až 1948, keď muži v uniformách finančnej stráže viedli za mladú Československú republiku nenápadný, avšak tvrdý boj.

Treba poznamenať, že pravdivé príbehy zo zaprášených archívov sa aj dnes čítajú jedným dychom a čitateľ musí v duchu „zložiť poklonu“ pred statočnosťou a charakterom dávnych financov.

 

Josef Nevyhoštěný: Financem na Podkarpatské Rusi

Financem na Podkarpatské Rusi


Autor: Josef Nevyhoštěný
Vydavateľ: Codyprint, Praha 2002


Spomienky príslušníka čs. finančnej stráže Josefa Nevyhoštěného (1906 – 1995) čitateľovi detailne popisujú službu u tohto zboru a život v bývalej Podkarpatskej Rusi. Približujú nám dobu, keď mnohonárodnostné Československo ako jeden z hospodársky a kultúrne najvyspelejších štátov sveta siahalo „od Ašu až po Jasinu“. Spomienky zahŕňajú obdobie od roku 1930 až do osudného marca 1939, keď došlo k definitívnemu zániku Československa v masarykovskom poňatí. Idylické časy 30. rokov a skôr úsmevné naháňačky s pašerákmi gradujú v roku 1938 na pohraničnú vojnu s fašistickým Maďarskom. Textová časť je sprevádzaná 90 dobovými fotografiami.

 

Rambousek Karel: Prožil jsem krásný život

Prožil jsem krásný život


Autor: Rambousek Karel
Vydavateľ: Matice Slezská, Opava 2005


Pozoruhodný zborník spomienok Karla Rambouska (1910–1985), príslušníka Finančnej stráže a Stráže obrany štátu (SOS).
Základom je dochovaný zápis zobrazenia jeho života v sliezskom pohraničí od roku 1934 po nútený odchod do Tišnova.
Druhú časť, ktorá sa z politických dôvodov stratila, nahrádza rozprávanie jeho dcéry o okupácii, návratu do pohraničia, odsunu Nemcov, o rokoch kolektivizácia v poľnohospodárstve. Podľa otcových zápiskov opisuje tragédiu prepadnutia četníckej stanice v Liptani.
Na rok 1938 a prepadnutie četníckej stanice v Třemešnej spomína Antonín Šváb, na ústup colníkov z pohraničia syn jedného z nich – Václav Zahálka.

 

Speychal Robert a kol.: Stráž obrany státu

Stráž obrany státu


Autori: Speychal Robert a kol.
Vydavateľ: MV&H s.r.o., Praha, 2002


Encyklopédia uniforiem je, rozdelená na štyri úseky – armádu, četníctvo, políciu a finančnú stráž (v tejto sekcii je aj uniforma colného úradníka), pričom pri každej zložke sú uvedené základné organizačné schémy, tabuľky označení hodností a stručná história.
Publikácia uspokojí nielen čitateľov so záujmom o obdobie prvej republiky, ale môže slúžiť ako dobrý sprievodca pre začínajúcich aj pokročilých zberateľov militárií z tohto obdobia.

 

Chaloupek Václav: Varnsdorfští hrdinové

Varnsdorfští hrdinové


Autor: Chaloupek Václav
Vydavateľ: Státní tiskárna Varnsdorf, 1945


Uvedená publikácia bola vydaná pri príležitosti odhalenia pomníka padlým varnsdorfským hrdinom pri križovatke v Dolnom Podluží dňa 23.9.1945, v náklade 8 000 kusov. Autorom je rešpicient finančnej stráže Václav Chaloupek. V knihe sú opísané boje príslušníkov Stráže obrany štátu s nemeckými teroristami vo Varnsdorfe v roku 1938. Výťažok z predaja knihy bol venovaný pozostalým po týchto padlých:
Janovi Teichmanovi, rešpicientovi finančnej stráže, nar. 29.3.1896 a Václavovi Kozelovi, dozorcovi finančnej stráže, nar. 24.10.1910. Obidvaja boli zavraždení nacistami počas služby 22.9.1938 v Dolnom Podluží u Varnsdorfu, Adolfovi Marvanovi, inšpektorovi finančnej stráže I. triedy, narodenom 14.7.1898. Zomrel 26. 9. 1943 v mělnickej nemocnici po útrapách v koncentračnom tábore. Všetci traja boli v roku 1938 príslušníkmi oddelenia finančnej stráže Varnsdorf VII.

 

František Čapka, Jitka Lunerová: Tragédie mnichovské dohody

Tragédie mnichovské dohody


Autori: František Čapka, Jitka Lunerová
Vydavateľ: Computer Press, Brno 2011


Táto publikácia z pera skúsených autorov sa snaží odkryť závoj rôznych historických mýtov okolo mníchovskej konferencie a poskytnúť podložené odpovede na rôzne otázky, kto všetko stál na jej pozadí, prečo a ako prebehla a aké boli jej príčiny a dôsledky.
Prehľadne členený text, rozdelený do troch častí čitateľa postupne prevedie jednotlivými udalosťami, ktoré sa odvíjali od konca prvej svetovej vojny až k samotnej mníchovskej tragédii.
Kniha je doplnená o zaujímavosti, mapky, dobové dokumenty, fotografie a nechýba ani prehľadná chronológia.
Nepochybne poteší každého, kto zháňa k tejto téme ucelenú publikáciu.

 

Slavo Kalný: Drámy na hraniciach

Drámy na hraniciach


Autor: Slavo Kalný
Vydavateľ: Fortuna Print, Bratislava 2003


V publikácii autor približuje dnešným čitateľom doposiaľ nedostatočne zdokumentované osudy ľudí na slovenských hraniciach po roku 1945.
Osobitnú tragickosť nadobudli drámy, ktoré sa tu odohrávali v päťdesiatych rokoch 20. storočia. V tom čase na hraniciach s „kapitalistickým svetom“ zahynuli desiatky nevinných, ktorí sa odvážili hranice napriek tomu, že to vtedajší režim hodnotil ako ilegálny a vlastizradný čin. O mnohých dodnes nevieme, kde skončili svoj život a kde ich tajne pochovali... Čitatelia sa príťažlivou rozprávačskou formou dozvedia o osudoch kňazov, študentov, právnikov, žien, matiek aj celých rodín. ...a o tom, že colníci neboli tí, čo na ľudí strieľali...

 

Finanční stráž Slovenské republiky 1939 - 1945


Autor: Jaroslav Beneš
Vydavateľ: Fortprint, Dvůr Králové nad Labem 2013


Toto je prvá publikácia o histórii slovenskej finančnej stráže a preto autorovi, aj napriek jeho dlhoročnej publikačnej činnosti patrí obdiv, že vstúpil na toto neprebádané územie.
V knihe sa postupne venuje histórii slovenskej finančnej správy od jej vzniku v rámci ČSR až  po rozpad prvého spoločného štátu.
V ďalších častiach sleduje osudy finančnej stráže v Slovenskom štáte, až po hrdinské vystúpenie jej príslušníkov v SNP a tragický koniec finančnej stráže po oslobodení a komunistickom prevrate. Nemenej zaujímavé sú aj opisy rovnošiat a doplnkov, kultúrne a spoločenské vyžitie finančníkov aj ich účasť pri výbere potravnej dane. Predpokladáme, že táto kniha najmä na Slovensku zaujme čitateľov a odhalí ďalšie neznáme miesta našej histórie.

Hraniční orientační sloupy Č.S.R.


Autor: Petr Voborník
Vydavateľ: FORTprint, Praha 2013


Hraničné orientačné stĺpy vo svojej dobe predstavovali symbol samostatnej československej štátnosti. Fascinovali svojou vecnosťou s akou plnili svoju funkciu hraničného značenia a súčasne odrážali vkusnosť prvorepublikovej československej architektúry. Predstavovali aj viditeľné symboly nielen štátnej, ale aj colnej hranice na ktorý boli predstavitelia štátu colníci a príslušníci finančnej stráže pri výkone svojej služby náležite hrdí.

Táto publikácia sa venuje bielym miestam, ktoré sú spojené s vývojom a vznikom hraničných orientačných stĺpov. Pri hľadaní odpovedí na viaceré otázky Petr Voborník vychádza zo skutočností, ktoré vyplývajú z dobových archiválií. Tieto doplnil obrazovou prílohou k niektorým z nich a doložil výsledkami vlastného vyšetrovania a bádania vykonaného priamo v teréne.